Стани част от Кауза, която създава #ДоброТворец, като ни подкрепиш по банкова сметка:

Банкова сметка в BGN: BG61 FINV 9150 1215254507

Банкова сметка в EUR: BG44 FINV 9150 10EU R04G 6L

Банкова сметка в USD: BG81 FINV 9150 10US D04G 6J

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка